+421 917 460 534 info@zoomy.sk
b

Obchodné podmienky

Všobecné obchodné podmienky zoomy.sk

Nájom tovaru

Pre nájomné zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu, v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., §663 a nasl. a prevádzkový poriadok internetovej stránky predávajúceho.

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

  1. Prenájom fototechniky prostredníctvom e – shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia.
  2. Prenajímateľom a prevádzkovateľom (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „prevádzkovateľ“ – pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a vznik záväzkov sú oba tvary rovnocenné) elektronického obchodu www.zoomy.sk (ďalej len „e-shop“ alebo „stránka“) je spoločnosť PIXEL PLUS SK s.r.o., so sídlom Pivonková 5, 949 01 Nitra, IČO: 48330019, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39523/N.
  3. Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky prenajímateľa, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila nájomné.
  4. Tieto VOP sa v plnom znení vzťahujú na nájomné zmluvy uzatvárané medzi prenajímateľom na jednej strane a spotrebiteľom na strane druhej. V prípade, ak je nájomcom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a týmito VOP primerane.
  5. Predmetom nájmu sú všetky tovary (produkty) zverejnené v e-shope a určené na prenájom.

Článok II. – Nájomné

 1. Nájomné pozostáva z ceny za denný nájom. Všetky uvádzané ceny nájmu sú pre spotrebiteľa konečné. Prenajímateľ je platcom DPH.
 2. Cenou nájomného uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.
 3. Celková cena nájomného pri objednávke je celková cena objednaných produktov podľa počtu dní prenájmu, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná pri vytváraní objednávky.
 4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať od nájomcu peňažnú zábezpeku. Výšku zábezpeky určí prenajímateľ podľa druhu a stavu produktov a túto uvedie prenajímateľ nájomcovi pri potvrdení objednávky. Po skončení nájmu prenajímateľ vráti nájomcovi zábezpeku prípadne zníženú o vzniknuté škody na predmete prenájmu. Spôsob úhrady peňažnej zábezpeky si zvolí nájomca (v hotovosti, prevodom na bankový účet prenajímateľa), pričom táto bude po ukončení nájmu vrátená, ak nenastanú okolnosti predpokladajúce prepadnutie peňažnej zábezpeky v prospech prenajímateľa, rovnakým spôsobom.
 5. Suma za využité služby sa nedá znížiť o čiastku pripísanú na účet nájomcu na základe úhrady zábezpeky, a musí byť uhradená v plnej výške na základe vystavenej faktúry za využité služby.
 6. Finančné prostriedky pripísané na účet nájomcu na základe úhrady zálohy budú prenajímateľovi po kontrole zariadení, a pripísaní finančných prostriedkov z faktúry za využité služby na účet nájomcu, bezodkladne vrátené v plnej výške.

Článok III. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom produktu nájomcom, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania nájmu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosť dopravy. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. 
 2. Nájomca zaslaním objednávky súhlasí s cenou nájmu a teda objednávka sa stáva pre nájomcu záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa vzniká nájomná zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Nájomca je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu nájomného. Na výšku ceny nájmu (nájomného) nemá vplyv skoršie ukončenie nájmu (napr. nie je potrebná taká doba nájmu akú nájomca pôvodne predpokladal a uviedol ju v objednávke) ani žiadne iné skutočnosti vzniknuté na strane nájomcu.
 5. Nájomca súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e – mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok IV. – Doba nájmu

 1. Doba nájmu sa odvíja od počtu dní, ktoré si nájomca pri konkrétnom produkte objednal a ktorý je uvedený v objednávke. Za prvý deň nájmu sa považuje deň, kedy nájomca tovar prevzal.
 2. Nájomca je oprávnený na každý jeden zaplatený deň nájmu spraviť s prenajatým tovarom 1000 záberov (2 dni – 2000, 3 dni – 3000 atď.). Pri prekročení dohodnutého množstva záberov bude nájomcovi účtovaný dodatočný poplatok vo výške 3,- EUR bez DPH za každých aj začatých 500 záberov s prenajatou technikou.
 3. Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu (tovar) najneskôr v deň skončenia nájmu.
 4. V prípade, že nájomca požaduje nájom predmetného tovaru predĺžiť, musí písomne požiadať prenajímateľa o vyjadrenie takéhoto súhlasu výlučne prostredníctvom e – mailu na info@zoomy.sk.
 5. V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nájmu súhlasí, potvrdí túto skutočnosť nájomcovi prostredníctvom e – mailu. Nájomné sa o dohodnutú dobu predĺži a nájomca je povinný uhradiť túto sumu bezodkladne dohodnutým spôsobom.
 6. V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nesúhlasí, nájomca je povinný prenajatú vec vrátiť v lehote doby nájmu.
 7. Náklady na vrátenie tovaru znáša nájomca.

Článok V. – Zmluvná pokuta

 1. V prípade omeškania s vrátením predmetného tovaru má prenajímateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % z dennej ceny nájmu podľa objednávky + 50,- EUR s DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. 
 2. Za deň omeškania sa považuje každý aj začatý deň, ktorý nastal po zmluvne dohodnutom dni ukončenia nájmu až do dňa, kedy je predmet nájmu vrátený prenajímateľovi.

Článok VI. – Platobné podmienky

 1. Za objednané produkty v e-shope (ako aj súvisiace poplatky a i.) je možné platiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba vopred na základe zálohovej faktúry / faktúry. Všetky prípadné faktúry sú zasielané na e – mail nájomcu.

Článok VII. – Prevzatie tovaru a dodacie podmienky

 1. Tovar je možné si vyzdvihnúť osobne na adrese odberného miesta: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra (budova Heineken Slovensko) výhradne v pracovných dňoch medzi 8:00 – 16:00 hod. Mimo uvedených hodín (pracovného času) a cez víkendy je možné si vyzdvihnúť tovar iba po výslovnej predchádzajúcej dohode s prenajímateľom, a to za poplatok 18,- EUR s DPH.
 2. Ak si nájomca objednal dopravu objednaného tovaru, tovar je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami prepravcu. Ak pri objednávke zvolil možnosť využitia služby Packeta (Zásielkovňa), vyzdvihnutie balíka sa riadi podmienkami poskytovateľa služby. Prenajímateľ od momentu odovzdania tovaru na prepravu nezodpovedá za včasné dodanie tovaru prepravcom 
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).
 4. Nájomca je oprávnený tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.
 5. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu balíka, nájomcovi sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
 6. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za kompatibilitu objednaných tovarov s inými zariadeniami a fungovanie jednotlivých aparátov spoločne, nezodpovedá za funkčnosť pamäťových kariet, nie je povinný nabíjať batérie a ani formátovať pamäťové karty. Objednané produkty nemusia mať vždy najnovší firmware ani čisté snímacie senzory.
 7. Nájomca je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

 1. Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy pri zrušení objednávky viac ako 2 dni (teda najmenej 3 dni) pred začiatkom prenájmu bez storno poplatku. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom e – mailu na adresu info@zoomy.sk.
 2. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje nájomcu.
 3. V prípade, že platba za nájom bola nájomcom vykonaná najneskôr deň pred expedíciou tovaru a teda prenajímateľovi nevzniknú náklady spojené s odoslaním tovaru, bude nájomcovi táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený nájomcom (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa účet nezhoduje s účtom nájomcu z ktorého bola platená objednávka, alebo sa nájomca s prenajímateľom nedohodne inak.
 4. Pri zrušení objednávky nájomcom menej ako 3 dni pred začiatkom nájmu bude prenajímateľ účtovať nájomcovi storno poplatok vo výške 50 % z celkovej ceny nájmu podľa objednávky, s čím nájomca výslovne súhlasí.
 5. Po zrušení objednávky menej ako 3 dni pred začiatkom nájmu bude nájomcovi vystavená faktúra na zaplatenie storno poplatku vo výške 50 % z celkovej ceny nájmu podľa objednávky. Storno poplatok je možné zaplatiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa – platba na základe faktúry. Všetky prípadné faktúry sú zasielané výlučne na e – mail nájomcu.
 6. Nájomcovi, ktorý nie je spotrebiteľom, toto právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká. V tomto prípade môže nájomca odstúpiť od zmluvy len po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom. 

Článok IX. – Vrátenie tovaru, zodpovednosť a náhrada škody

 1. Povinnosťou nájomcu je chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením a stratou. Pokiaľ počas používania nájomca zistí nejaký problém, tak tovar prestane používať a bude kontaktovať prenajímateľa o probléme cez info@zoomy.sk. V žiadnom prípade už nesmie tovar používať. Pokiaľ bude tovar naďalej používať, berie na seba všetko riziko a náklady, ktoré môžu byť spojené s opravou.
 2. Povinnosťou nájomcu ako odosielateľa pri vrátení prenajatého tovaru je tovar riadne zabaliť a zabezpečiť ho proti poškodeniu pri preprave naspäť prenajímateľovi. Ak si túto povinnosť nájomca nesplní, znáša všetku zodpovednosť s tým spojenú (prípadná náhrada škody za poškodenie tovaru počas prepravy a i.). Nájomca sa nezbavuje svojej povinnosti ani v prípade, ak prepravu tovaru naspäť prenajímateľovi zabezpečuje sám prenajímateľ. Prenajatý tovar je možné vrátiť aj osobne na adrese odberného miesta za rovnakých podmienok ako pri prevzatí/vyzdvihnutí tovaru (podľa bodu 7.1. týchto VOP).
 3. V prípade, ak nájomca nevráti prenajatý tovar v celosti spolu s príslušenstvom tak, ako mu bol poskytnutý do nájmu (chýba akákoľvek časť tovaru, obal, príslušenstvo), a to najneskôr v deň skončenia nájmu, je povinný uhradiť všetky náklady spojené so zabezpečením prepravy nevráteného tovaru, jeho časti alebo jeho príslušenstva naspäť prenajímateľovi. Prenajímateľ v takomto prípade zabezpečí prepravu nevrátenej časti tovaru alebo príslušenstva vo vlastnej réžii na náklady nájomcu, a to za poplatok 5,- EUR s DPH pri preprave prostredníctvom služby Packeta (Zásielkovňa), resp. za poplatok 10,- EUR s DPH pri preprave prostredníctvom kuriéra. 
 4. Po skončení nájmu pri prevzatí tovaru prenajímateľom od nájomcu, má prenajímateľ právo predmet nájmu dôkladne skontrolovať a vytvoriť si fotografie.
 5. Nájomca znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zaistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 6. Vzniknutú škodu má prenajímateľ nárok uplatniť u nájomcu vysporiadaním zo zábezpeky podľa bodu 2.4. týchto VOP alebo vystavením faktúry, ktorú je nájomca povinný uhradiť. V prípade škody, ktorá presahuje výšku zábezpeky, je nájomca povinný svoje záväzky vysporiadať a prenajímateľ mu bude vzniknutú škodu fakturovať. Prenajímateľ si môže výšku ceny za opravu určiť aj sám (ušlý zisk, strata možnosti prenajať zariadenie počas servisu). 
 7. Nájomca nemá právo do predmetu nájmu zasahovať, okrem bežnej údržby ako je výmena pamäťovej karty, batérie alebo dobitie batérie.
 8. Pokiaľ výrobca predmetného tovaru nešpecifikuje skladovacie podmienky a podmienky pre používanie tovaru v určitom prostredí, nájomca musí použiť také opatrenia, ktoré vyplývajú z povahy výrobku vzhľadom na jeho konštrukčné vyhotovenie a náchylnosť voči mechanickému poškodeniu a nežiadúci vplyv okolitého prostredia (slnko, vlhkosť, voda, piesok a pod.). Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcu o týchto podmienkach poučiť najmä v prípade, ak k predmetnému tovaru informáciami od výrobcu v originálnom návode nedisponuje.
 9. Nájomca nesmie prenechať tovar na užívanie tretej osobe. 

Prenájom ateliéru a podcastového štúdia

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

 1. Prenájom ateliéru a podcastového štúdia prostredníctvom internetovej stránky prenajímateľa (https://www.zoomy.sk/) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia.
 2. Prenajímateľom je spoločnosť PIXEL PLUS SK s.r.o., so sídlom Pivonková 5, 949 01 Nitra, IČO: 48330019, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39523/N.
 3. Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky prenajímateľa a obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom.
 4. Predmetom nájmu je ateliér alebo podcastové štúdio, ktoré sa nachádzajú na adrese: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra (budova Heineken Slovensko).

Článok II. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom priestoru, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania nájmu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť dobu trvania nájmu. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. 
 2. Nájomca zaslaním objednávky súhlasí s cenou nájmu a teda objednávka sa stáva pre nájomcu záväznou. 
 3. Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa vzniká nájomná zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Nájomca je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu nájomného v plnej výške uvedenej v objednávke. Na výšku ceny nájmu (nájomného) nemá vplyv skoršie ukončenie nájmu (napr. nie je potrebná taká doba nájmu akú nájomca predpokladal a uviedol ju v objednávke) ani žiadne iné skutočnosti vzniknuté na strane nájomcu.
 5. Nájomca súhlasí s vystavením faktúry alebo v elektronickej forme, ktorá bude po skončení nájmu odoslaná na jeho e – mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok III. – Nájomné a doba nájmu

 1. Nájomné pozostáva z ceny za hodinový nájom. Platí sa každá aj začatá hodina. Všetky uvádzané ceny nájmu sú konečné. Prenajímateľ je platcom DPH.
 2. Cenou nájomného uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.
 3. Minimálna doba nájmu ateliéru je 2 hodiny, cez víkend 3 hodiny. Minimálna doba nájmu podcastového štúdia je 2 hodiny.
 4. V prípade, ak sa doba nájmu predĺži nad rámec objednávky, nájomcovi bude účtovaná suma za skutočnú dobu trvania nájmu.

Článok IV. – Platobné podmienky

 1. Nájomné je možné platiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa – platba na základe faktúry. Faktúra bude vystavená po ukončení nájmu na základe skutočnej doby nájmu. Všetky prípadné faktúry sú zasielané výlučne na e – mail nájomcu.

Článok V. – Priestory ateliéru a podcastového štúdia

 1. V priestoroch ateliéru a podcastového štúdia je k dispozícii základné vybavenie. Prenajímateľ negarantuje jeho funkčnosť v čase nájmu ani kompatibilitu s inými zariadeniami. Prenajímateľ nezodpovedá za chyby v zvukovej stope, negarantuje vysokorýchlostné pripojenie k internetu ani samotné spojenie. V prípade slabšieho spojenia, resp. prípadnej nefunkčnosti niektorých zariadení, prenajímateľ nezodpovedá za vzniknutú škodu. Prenajímateľ odporúča momentálnu funkčnosť zariadení overiť vopred e – mailom alebo telefonicky.
 2. Akékoľvek vzniknutá škoda v priestoroch ateliéru alebo podcastového štúdia (najmä, nie však výhradne na technike) počas nájmu je povinný nájomca uhradiť v plnej výške.
 3. Budova v ktorej sa ateliér a podcastové štúdio nachádzajú je neustále monitorovaná kamerovým systémom. Nájomca túto skutočnosť berie výslovne na vedomie a vyjadruje súhlas s použitím obrazovo-zvukových záznamov nasnímaných kamerovým systémom za účelom zistenia vzniku škôd v týchto priestoroch aj v prípadných priestupkových/trestných konaniach.
 4. Pri prenájme priestorov ateliéru môže nájomca v e-shope prenajímateľa využiť zľavu na prenájom techniky, a to vo výške najviac 50% zo štandardnej ceny nájmu. Táto zľava sa poskytuje výhradne v priestoroch ateliéru.
 5. Prenajímateľ nie je povinný zabezpečiť v priestoroch žiadnu technickú pomoc ani asistenciu, pri prenájme priestorov ateliéru ani podcastového štúdia nemusí byť prítomný.
 6. V prípade potreby obsluhy/technickej pomoci je táto služba spoplatnená sumou 30,- EUR/hodina s DPH.
 7. Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť nájomcovi pri prenájme priestorov žiadne občerstvenie ani žiadne iné služby súvisiace či nesúvisiace s nájmom.

Článok VI. – Podmienky zrušenia objednávky

 1. Objednávku je možné zo strany nájomcu bezplatne (bez storno poplatku) zrušiť najneskôr 72 hodín pred začiatkom nájmu výlučne písomnou formou na e-mailovú adresu studio@zoomy.sk. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa začiatkom nájmu rozumie hodina začiatku nájmu uvedená v objednávke potvrdenej prenajímateľom.
 2. Pri zrušení objednávky nájomcom menej ako 72 hodín pred začiatkom nájmu bude prenajímateľ účtovať nájomcovi storno poplatok vo výške 18,- EUR s DPH, s čím nájomca výslovne súhlasí.
 3. Po zrušení objednávky menej ako 72 hodín pred začiatkom nájmu bude nájomcovi vystavená faktúra na zaplatenie storno poplatku vo výške 18,- EUR s DPH. Storno poplatok je možné zaplatiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa – platba na základe faktúry. Všetky prípadné faktúry sú zasielané výlučne na e – mail nájomcu.
 4. V prípade zrušenia objednávky nájomcom v deň nájmu (dátum uvedený v objednávke), je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi storno poplatok vo výške 100% ceny nájmu (nájomného uvedeného v objednávke).

Servis fototechniky a čistenie snímacieho senzoru

Zmluvy uzatvorené na diaľku za účelom servisu fototechniky a čistenia snímacieho senzoru sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými príslušnými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

 1. Servis fototechniky, jej príslušenstva a čistenie snímacieho senzora (ďalej aj „zariadenie“, „technika“ alebo „servisovaná technika“) si môžu objednať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia na internetovej stránke – https://www.zoomy.sk/servis/, resp. https://www.zoomy.sk/cistenie-snimaca/
 2. Zhotoviteľom je spoločnosť PIXEL PLUS SK s.r.o., so sídlom Pivonková 5, 949 01 Nitra, IČO: 48330019, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39523/N.
 3. Objednávateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky zhotoviteľa a obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom.
 4. Tieto VOP sa v plnom znení vzťahujú na zmluvy uzatvárané medzi zhotoviteľom na jednej strane a spotrebiteľom ako objednávateľom na strane druhej. V prípade, ak je nájomcom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a týmito VOP primerane.

Článok II. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosť dopravy. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. 
 2. Techniku alebo príslušenstvo je možné zaslať na servis/čistenie na adresu zhotoviteľa alebo priniesť osobne. Pre oba prípady platí adresa Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra (budova Heineken Slovensko) – jedná sa o odberné miesto. Ak objednávateľ zašle spolu s technikou určenou na opravu/čistenie aj ďalšie zariadenia/príslušenstvo, ktoré s objednaným servisom/čistením nesúvisí a nie je nevyhnutné pri diagnostike, resp. pri odstránení problému, zhotoviteľ za takéto zariadenia/príslušenstvo nepreberá zodpovednosť.
 3. Techniku alebo príslušenstvo je možné priniesť osobne na adresu odberného miesta výhradne v pracovných dňoch medzi 8:00 – 16:00 hod. Mimo uvedených hodín (pracovného času) a cez víkendy je možné techniku alebo príslušenstvo priniesť osobne iba po výslovnej predchádzajúcej dohode s prenajímateľom, a to za poplatok 18,- EUR s DPH.
 4. Diagnostika zariadenia, ako aj prípadné zaslanie zariadenie zhotoviteľom späť (poštovné), sú v súlade s podmienkami zhotoviteľa bezplatné v prípade, ak bude zhotoviteľom po diagnostike uskutočnený následne aj servis tohto zariadenia. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na servis, nie na čistenie snímača.

Článok III. – Potvrdenie vykonania servisu zo strany objednávateľa

 1. Pri servise techniky platí, že po vykonaní diagnostiky zariadenia bude zhotoviteľom objednávateľovi zaslaná cenová ponuka s uvedením orientačného času opravy a približnej ceny opravy. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa uvedená cena môže zmeniť v závislosti od konkrétneho prípadu opravy v rozmedzí najviac 10% +-. 
 2. Súhlas alebo nesúhlas objednávateľa s opravou na základe cenovej ponuky zaslanej zhotoviteľom objednávateľovi musí byt vyjadrený výlučne e – mailom na servis@zoomy.sk alebo jakub@zoomy.sk.
 3. Pri čistení snímača nie je potrebné potvrdzovať vykonanie úkonu a za takéto potvrdenie sa berie doručenie/odovzdanie techniky na čistenie. Cena je stanovená v súlade s podmienkami zverejnenými na https://www.zoomy.sk/cistenie-snimaca/. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa uvedená cena môže zmeniť/zvýšiť najviac o 5 – 30,- EUR s DPH, v závislosti od znečistenia. Zároveň vyhlasuje, že sa ani v prípade navýšenia ceny o sumu uvedenú v predchádzajúcej vete nejedná o podstatné prekročenie dohodnutej ceny.
 4. Objednávateľ výslovne vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu s výkonom servisu/čistenia stráca po úplnom vykonaní servisu/čistenia právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. V prípade nesúhlasu objednávateľa s opravou, alebo v prípade, ak sa po odsúhlasení opravy objednávateľom závada v servise neprejaví, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi manipulačný poplatok vo výške 9,- EUR s DPH a v prípade utopených a rozoberaných zariadení manipulačný poplatok vo výške 19,- EUR s DPH.

Článok IV. – Výkon servisu

 1. Po výslovnom potvrdení vykonania servisu zo strany objednávateľa e – mailom v súlade s bodom 3.2. týchto VOP vykoná zhotoviteľ samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby servis dohodnutého zariadenia. Orientačný čas servisu bude objednávateľovi oznámený spolu s cenovou ponukou po diagnostike zariadenia.
 2. Po odsúhlasení servisu bude objednávateľovi zaslaná faktúra na úhradu vykonaného servisu.
 3. Zhotoviteľ preberá záruku za servisný úkon, ako aj za náhradné diely použité pri oprave zariadenia, a to v celkovej dĺžke 6 mesiacov od doručenia/prevzatia zariadenia objednávateľom. Záruka (záručná doba) sa končí a zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za vady servisného úkonu/náhradných dielov v prípade, ak je objednávateľom alebo inou treťou osobou akýmkoľvek spôsobom zasiahnuté do zariadenia.
 4. K servisu nie je zhotoviteľ povinný vyhotoviť servisný list, záručný list ani rozpísať jednotlivé vykonané servisné úkony. Zhotoviteľ nie je povinný po vykonaní servisu vrátiť objednávateľovi vymenené náhradné diely.
 5. Počas vykonávania servisu techniky môže objednávateľ využiť na webovej stránke zhotoviteľa https://www.zoomy.sk/prenajom/ zľavu na prenájom techniky, a to vo výške 50% zo štandardnej ceny nájmu techniky. Zľava z ceny nájmu je ohraničená maximálnou sumou objednávky (celkovej sumy nájmu) vo výške 250,- EUR, a teda maximálna zľava z cenu nájmu predstavuje sumu vo výške 125,- EUR.
 6. Tento článok sa výslovne vzťahuje iba na výkon servisu techniky, nie na čistenie snímača.

Článok V. – Platobné podmienky

 1. Po potvrdení vykonania servisu objednávateľom bude objednávateľovi vystavená faktúra. Za vykonaný servis je možné platiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba na základe faktúry. Pokiaľ objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu za vykonaný servis vrátane prípadného poplatku za prepravu, zhotoviteľ nie je povinný servisovanú techniku objednávateľovi odoslať.
 2. Za čistenie snímača bude objednávateľovi vystavená faktúra po vykonaní úkonu. Platba je možná rovnako výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba na základe faktúry.
 3. Všetky ostatné poplatky podľa týchto VOP je možné platiť rovnako výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba na základe faktúry. 
 4. Všetky faktúry vystavené v súlade s týmito VOP sú zasielané na e – mail objednávateľa.

Článok VI. – Prevzatie tovaru a dodacie podmienky

 1. V prípade nesúhlasu objednávateľa s opravou (neplatí pri čistení snímača), ako aj po vykonaní servisu dodanej techniky a uhradení faktúry za servis techniky je servisovanú techniku možné si vyzdvihnúť osobne na odbernom mieste – adresa: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra (budova Heineken Slovensko) v pracovných dňoch v čase medzi 8:00 – 16:00 hod, alebo bude technika v pôvodnom stave odoslaná objednávateľovi prostredníctvom spoločnosti Packeta (zásielkovňa) na výdajné miesto, ktoré objednávateľ uviedol pri objednávke servisu.. Mimo uvedených hodín (pracovného času) a cez víkendy je možné si techniku alebo príslušenstvo vyzdvihnúť osobne iba po výslovnej predchádzajúcej dohode s prenajímateľom, a to za poplatok 18,- EUR s DPH.
 2. Objednávateľ má možnosť objednať si u zhotoviteľa kvalitný baliaci materiál za cenu 5,- EUR s DPH.
 3. Ak bude servisovaná/vyčistená technika zasielaná objednávateľovi prepravnou spoločnosťou (Packeta, kuriér a pod.), bude expedovaná podľa kapacitných možností najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa vyjadrenia súhlasu objednávateľa s vykonaním servisu. Termín doručenia sa riadi podmienkami prepravcu. Zhotoviteľ od momentu odovzdania zariadenia na prepravu nezodpovedá za včasné dodanie prepravcom ani za škody spôsobené počas prepravy.
 4. Rovnako ako podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP sa postupuje aj v prípade nesúhlasu objednávateľa s vykonaním servisu. V takomto prípade sa technika odovzdá na prepravu prepravnej spoločnosti najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa vyjadrenia nesúhlasu objednávateľa s vykonaním servisu. Termín doručenia sa riadi podmienkami prepravcu. Zhotoviteľ od momentu odovzdania zariadenia na prepravu nezodpovedá za včasné dodanie prepravcom ani za škody spôsobené počas prepravy.
 5. Zhotoviteľ nie je povinný vrátiť servisovanú/vyčistenú techniku objednávateľovi v obale/krabici, v ktorom bola doručená zhotoviteľovi (ani v prípade, ak sa jedná o originálnu krabicu).
 6. Objednávateľ je oprávnený tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.
 7. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu balíka, objednávateľovi sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
 8. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu (ušlý zisk) spôsobenú nesprávne vykonanou opravou/čistením techniky. Tým nie je dotknutá záručná zodpovednosť zhotoviteľa za vykonaný servis.
 9. V prípade, ak objednávateľ v objednávke avizoval zhotoviteľovi odovzdanie, resp. prevzatie servisovanej techniky po vykonaní servisu/čistenia (resp. v prípade nesúhlasu s vykonaním servisu) osobne a nevyzdvihne si servisovanú techniku v lehote 5 pracovných dní po výzve zhotoviteľa na jej prevzatie, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi poplatok za uskladnenie vo výške 1,- EURO s DPH za každý aj začatý kalendárny deň uskladnenia. Servisovanú techniku bude v takomto prípade zhotoviteľ povinný vydať až po uhradení poplatku za uskladnenie.

 

 

 

 

 

 

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

 

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

 

PREDÁVAJÚCI:
PIXEL PLUS SK s.r.o.

 

Pivonková 1864/5

 

949 01  Nitra

 

IČO: 48 330 019

 

DIČ: 2120135842

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 39523/N.

 

Kontaktné údaje:

 

Bc. Zoltán Plichta

 

Mobil: +421 917 460 534

 

E-mail: info@zoomy.sk

 

0